MOTIE:

Datum: 17 februari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen nota Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (23)

Tegen: D66, VVD (14)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,

Constaterende dat

 • Er op dit moment twee flitsbezorgdiensten gevestigd zijn in de Leidse binnenstad;
 • De vestiging van flitsbezorgdiensten in de Leidse binnenstad in strijd is met het bestemmingsplan. Voor vestiging dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd ten aanzien van strijdig gebruik;
 • In Amsterdam en Rotterdam de vestiging van nieuwe flitsbezorgdiensten voorlopig een halt is toegeroepen;

Overwegende dat

 • We als stad hebben geïnvesteerd in een goede openbare ruimte;
 • Flitsbezorgdiensten met hun dark stores geen sieraad zijn voor de binnenstad en een aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte;
 • De twee flitsbezorgdiensten op dit moment overlast veroorzaken. De racende bezorgers zorgen voor hinder en onveilige verkeerssituaties, en de dark stores voor geluidsoverlast. Hetgeen ten koste gaat van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken;
 • Ook winkeliers en winkelend publiek ongemak van de flitsbezorgdiensten ondervinden;
 • Het niet onwaarschijnlijk is dat nog meer vestigingen van flitsbezorgdiensten voor nog meer overlast zullen zorgen;
 • Eenmaal gevestigd het lastig zo niet onmogelijk is om flitsbezorgdiensten uit hun pand te zetten;
 • In bestemmingsplannen de mogelijkheid bestaat om op basis van strijdigheid met goede ruimtelijke ordening bepaalde ontwikkelingen niet toe te staan;

Verzoekt het college om

 • De groei van flitsbezorgdiensten een halt toe te roepen door de vestiging van nieuwe flitsbezorgdiensten alleen toe te staan in het geval dit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en zij geen overlast met zich meebrengen.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Joost Bleijie – CDA
Pieter Krol – ChristenUnie
Walter van Peijpe – GroenLinks
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Tiny Klever – PvdA
Thomas van Halm – SP
Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert