MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD,  ChristenUnie, LP (26)

Tegen: VVD, CDA, SP (12)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

  • Het Lucas van Leyden-fonds na een moeizaam opstartproces nu een aantal mooie initiatieven en projecten heeft ontplooid die er zeker toe zullen leiden dat er beeldende kunst aan de openbare ruimte van Leiden zal worden toegevoegd;
  • Het Lucas van Leyden-fonds in die mooie initiatieven en projecten nog geen aandacht heeft gehad voor de Leidse kunstenaars;
  • Er in Leiden veel getalenteerde kunstenaars, makers en creatieven zijn wier werk zeker een plek in de stad verdient;

Overwegende dat

  • Het Lucas van Leyden-fonds de intentie heeft uitgesproken zich in de nabije toekomst te gaan richten op kunst gemaakt door Leidse kunstenaars;
  • Leidse kunstenaars, makers en creatieven zonder rijkssubsidie hard geraakt zijn door de coronacrisis en dat deze groep belangrijk is voor het cultureel klimaat van de stad;
  • We in de cultuurnota hebben afgesproken de Leidse cultuur inclusiever te maken, de verbinding te zoeken met bijvoorbeeld de zorgsector en (nog meer) in de wijken te brengen;

Verzoekt het College

  • Om het curatorium van het Lucas van Leyden-fonds de opdracht te geven de nog niet bestemde financiële middelen in het fonds te besteden aan beeldende kunst in de openbare ruimte gemaakt door Leidse kunstenaars;
  • Om in deze opdracht ook expliciet de ambities uit de cultuurnota mee te nemen.

Vahit Köroğlu (D66)
Susannah Herman (D66)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Tiny Klever (PvdA)
Gebke van Gaal (Groen Links)
Walter van Peijpe (Groen Links)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)