MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Indieners: Thijs Vos, Famke Güler

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (3)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (36)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  •  De leefbaarheid van Transvaal onder druk staat door verkamering, verpaupering, verromeling en (verkeers) overlast;
  • In de programmabegroting een bedrag van €500.000,- wordt begroot voor het verbeteren van de leefbaarheid van Transvaal;1)

Overwegende dat:

  •  Het college tegelijkertijd juist beleidsvoornemens heeft die de leefbaarheid van Transvaal verder onder druk zetten, zoals de vestiging van het nieuwe, grotere sociaal pension en het verplaatsen van busverkeer naar de Morsweg;
  • Veel bewoners van Transvaal hierdoor hun vertrouwen in de gemeente hebben verloren;
  • Een incidenteel budget niet voldoende is om de leefbaarheid en het vertrouwen van Transvaal te vergroten, maar dat daarvoor ook een keuze tussen de beleidsvoornemens (met negatieve impact op Transvaal) nodig is;

Verzoekt het College:

  • Om ten behoeve van de leefbaarheid van Transvaal ten minste een keuze te maken tussen vestiging van het sociaal pension in Transvaal en de verplaatsing van het busverkeer, maar niet allebei op Transvaal af te wentelen.

Thijs Vos (PS)
Famke Güler (PS)

1) Voor nu in programma 9. Maatschappelijke Ondersteuning