MOTIE:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2022 – 2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, PvdD, SP,  CU, LP (27)

Tegen: GL, PvdA (12)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat

 • Steeds meer gemeentes in Nederland het Right to Challenge[1] invoeren, waarmee groepen bewoners een overheidstaak kunnen overnemen als zij dat beter, efficiënter of goedkoper kunnen doen;
 • Introductie van Right to Challenge is opgenomen in het beleidsakkoord 2018-2022 en het college ook regelmatig heeft aangegeven aan de slag te gaan met Right to Challenge;
 • In het kader van de behandeling van de participatie- en inspraakverordening 2019 toenmalig wethouder Martine Leeuwis heeft aangegeven dat het Right to Challenge geen onderdeel is van de verordening, maar dat op korte termijn Right to Challenge wel concreet zou worden uitgewerkt. Daarbij is onder andere het volgende toegezegd:
  • “We, college en raad, voeren het gesprek over Right to Challenge nog op een later moment. Het is onderdeel van de tweede bijeenkomst die na de zomer plaatsvindt. Onderwerpen die daar aan de orde komen zijn:
   • Right to Challenge (R2C) is het recht van bewoners om taken van gemeenten over te nemen als zij het denken beter, slimmer of goedkoper te kunnen. Wil het bestuur dit recht verder invullen samen met betrokkenen uit de lokale gemeenschap?
   • Gaat R2C gelden voor (bijna) alle gemeentelijke taken?
   • Moet er maatschappelijk draagvlak geregeld zijn voordat een R2C initiatief wordt gehonoreerd?
   • Kiest de gemeente voor een “ontwikkelgerichte aanpak” van R2C? Of alles van te voren “gedetailleerd inregelen”?”
 • Er blijkens schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad sindsdien geen voortgang heeft plaatsgevonden.

Overwegende dat

 • Right to Challenge Leidenaren uitdaagt en de mogelijkheid biedt om zelf initiatieven te nemen om taken in de publieke sfeer en lokale dienstverlening te verbeteren;
 • Één van de aanbevelingen uit het rapport van Platform31 over participatie is “ruimte geven”, waarmee bedoeld wordt dat participatie niet altijd aan naderende overheidsbeslissingen hoeft te hangen (top down), maar ook bottom-up kan. Wat wil zeggen dat niet altijd de gemeente zich verantwoordelijk hoeft te voelen voor aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. Dat sluit aan bij het inzetten van overheidsparticipatie en in het bijzonder Right to Challenge.

Verzoekt het college om

 • Zoals toegezegd, Right to Challenge alsnog concreet uit te werken en daarbij de raad te betrekken.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Roeland Storm – CDA

[1] https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/onderwerpen/recht-om-uit-te-dagen/