MOTIE:

Datum: 21 december 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Pakket Woningmarktregulerende maatregelen

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD  (7)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, SP, CU (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023,

Constaterende dat

 • De huisvestingswet het instellen van een vergunningsplicht toestaat op basis van twee grondslagen: schaarste en leefbaarheid;
 • In het voorliggende voorstel gekozen wordt om een vergunningsplicht te onderbouwen met de grondslag leefbaarheid;
 • Op basis daarvan wordt voorgesteld om een vergunningsplicht en verkamerquotum in te voeren in de wijken Transvaal, Noorderkwartier, De Kooi, Zeeheldenbuurt en de meeste buurten in de Binnenstad;
 • Op basis van de grondslag schaarste in de gehele stad voor alle woningen een vergunningsplicht en quotum ingevoerd zou kunnen worden;

Overwegende dat

 • De keuze voor de grondslag leefbaarheid ertoe leidt dat de vergunningsplicht en het verkamerquotum in het grootste deel van de stad komt te vervallen;
 • Als gekozen wordt om de vergunningplicht op grond van de leefbaarheid in de buitenwijken aan te vullen met een vergunningplicht op grond van schaarste degelijk onderbouwd moet worden waarom in bepaalde wijken gekozen wordt voor een vergunningplicht op grond van leefbaarheid en in andere wijken op grond van schaarste;
 • Het onduidelijk is of de wetgever heeft bedoeld dat de twee in de Huisvestingswet genoemde grondslagen naast elkaar kunnen worden gebruikt;
 • Een huisvestingswet gebaseerd op beide grondslagen tegelijkertijd daardoor juridisch kwetsbaar is;
 • Het college daarom ontraadt om in de buitenwijken een quotum in te voeren op basis van schaarste;

Verzoekt het college

 • Indien in de toekomst blijkt dat een combinatie van de grondslagen leefbaarheid en schaarste wel juridisch mogelijk is, een wijzigingsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad waarmee (op basis van schaarste) in de rest van de stad alsnog een vergunningsplicht en quotum wordt ingevoerd;
 • Het rijk actief aan te sporen om hier duidelijkheid over te bieden.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad