MOTIE:

Datum: 15 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

Constaterende dat,

  • In de Gebiedsvisie Vondelkwartier een woonprogramma is opgenomen van 30% sociale huurwoningen, 20% middeldure huurwoningen, 40% middeldure koopwoningen en 10% vrije sector;
  • De middeldure koopwoningen een richtinggevende prijsklasse hebben van EUR 200.000,- tot 350.000,-,

Overwegende dat,

  • De middeldure koopwoningen een aanzienlijk deel van het totale woningbouwprogramma vertegenwoordigen;
  • De door het College genoemde prijsklasse van EUR 200.000,- tot 350.000,- mogelijkheden biedt voor starters, maar een groot gedeelte van deze prijscategorie (nagenoeg) onbereikbaar is voor starters;
  • Het voor starters moeilijk is in Leiden een betaalbare woning te vinden,

VERZOEKT HET COLLEGE:

  • Bij de verdere uitwerking van de Gebiedsvisie Vondelkwarier binnen het segment middeldure koopwoningen expliciet aandacht hebben voor starters; en
  • De raad hierover bij de nadere besluitvorming te informeren.

Pieter Krol (CU)

Maarten de Crom (VVD)

Martijn Otten (PvdA)
Maarten Kersten (PS)