MOTIE:

Datum: 10 maat 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling Transitievisie Warmte Leiden 

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (22)

Tegen: GL, VVD, CDA (16)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022,

Constaterende dat

 • Het raadsvoorstel aangeeft dat het thema energiearmoede uitwerking behoeft;
 • Er op dit moment aan een plan van aanpak energiearmoede wordt gewerkt;
 • Op korte termijn geen landelijk beleid volgt om onder meer energiearmoede aan te pakken1);
 • Er in 2021 al een amendement is aangenomen waar aanpak van energiearmoede onderdeel van is;
 • Er naast deze aanpak met inzet van de wijkambassadeurs, er ook een structurele aanpak nodig is;

Overwegende dat

 • Energieprijzen op dit moment veel harder stijgen dan al verwacht, mede door de actuele ontwikkelingen in Oekraïne;
 • Naar verwachting meer Leidenaren dan voorzien nu daarom extra snel in energiearmoede belanden;

Verzoekt het college om

 • Het plan van aanpak energiearmoede aan te passen en uit te werken aan de recente ontwikkelingen voordat het aan de raad wordt voorgelegd;
 • En hierin opties te schetsen hoe woningen van bewoners geprioriteerd kunnen worden die het hardst getroffen worden door stijging van energieprijzen;2)
 • Hierin ook meerdere gemeenteclusters te betrekken waarin in elk geval de expertises van wonen, energie, duurzaamheid, welzijn en armoedebeleid zijn vertegenwoordigd.

Antoine Theeuwen (SP)
Maarten Kersten (PS)
Harbert van der Kaap (PvdD)

 1. Zie onder meer “Rutte: ‘Mensen met kleine portemonnee moeten even geduld hebben” https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220303_93917203
 2. Bijvoorbeeld als er sprake is van een combinatie van laag inkomen en slechte toestand van de woning.