MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (0)

Tegen: n.v.t.  (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • De Gemeente Leiden een Tijdelijke Regeling Bijzondere Bijstand voor energiekosten kent voor Leidenaren met inkomens tot 150% van het sociaal minimum, waaronder studenten;
  • Deze regeling erg weinig wordt aangevraagd en als deze aangevraagd wordt, vaak afgewezen wordt, waardoor het budget ook onbenut wordt;

Overwegende dat:

  • Deze regeling in haar huidige vorm te ingewikkeld en streng is, waardoor het haar doel niet haalt;
  • Het streven een toegankelijke regeling is die ook daadwerkelijk aangevraagd en toegekend wordt;

Verzoekt het College:

  • Het drempelbedrag van artikel 35, tweede lid, van de Participatiewet niet te hanteren bij deze regeling;
  • De draagkrachtregels van het inkomen aan te passen, zodat er geen draagkracht is in het inkomen tot 130% van het van toepassing zijnde sociaal minimum voor deze regeling;
  • De huidige vermogensgrens van de regeling te verdubbelen;
  • Te beoordelen of het mogelijk is de aanvraag eenvoudiger te maken;

Sander van Diepen (D66)
Thomas van Halm (SP)
Mitchell Wiegand Bruss (SVL)
Thijs Vos (PS)