MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t.  (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

 • Stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de toenemende inflatie en de coronacrisis leiden tot financiële stress en zorgen voor veel Leidenaren;
 • De gemeente veel regelingen beschikbaar heeft voor Leidenaren die financiële hulp kunnen gebruiken, voor onder andere energiekosten, studie, sport en cultuur;
 • Vrijwilligersorganisaties in Leiden en het college aangeven dat een relatief grote groep Leidenaren nog geen gebruik maakt van regelingen1), terwijl ze dat wel zouden kunnen doen;
 • De startpagina van de website van de gemeente Leiden momenteel nog niet duidelijk weergeeft waar een inwoner terecht kan bij geldzorgen;
 • Leidenaren aangeven dat zij behoefte hebben aan persoonlijk contact bij hulp voor hun financiële situatie;
 • De Adviesraad Sociaal Domein Leiden in haar ongevraagd advies diverse adviezen geeft inzake armoedebestrijding;2)

Overwegende dat:

 • We in Leiden willen werken aan bestaanszekerheid van onze inwoners;
 • De winter van 2022 een uitzonderlijke situatie betreft die vraagt om urgente actie van de gemeente om Leidenaren in financiële problemen op te vangen en erger te voorkomen;

Verzoekt het College:

 • Duidelijker weer te geven op de website welke hulp en regelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een button te plaatsen op de homepagina met “Ik heb geldzorgen”;
 • Via de P&C-cyclus te blijven rapporteren over het armoedebeleid en in hoeverre doelgroepen worden bereikt met de beschikbare regelingen voor mensen met financiële problemen of een laag inkomen;
 • In het communicatieplan armoede mogelijkheden mee te nemen voor Leidenaren om persoonlijk in contact te treden, bijvoorbeeld door het openstellen van fysieke locaties; hierin samen op te trekken met vrijwilligersorganisaties in Leiden en ervaringen en oplossingen met hen uit te wisselen;
 • Te onderzoeken of het mogelijk is naar alle Leidenaren in eenvoudige taal (en in diverse talen), al dan niet via meer onorthodoxe communicatievormen te communiceren welke regelingen en hulp beschikbaar zijn;
 • Hierover de raad te informeren.

Marc Newsome (PvdA)
Esmee van Meer (PvdA)
Thomas van Halm (SP)
Prescillia van Noort (GL)
Eli de Graaf (PS)

1) Programmabegroting 2023-2026, Programma 10. Werk en inkomen, p. 210 “Vernieuwende aanpakken” 

2) Ongevraagd advies inzake armoedebestrijding, uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 19 oktober 2022