MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  GL, PvdA, PvdD, SP, LP (20)

Tegen: D66, VVD, CDA, CU (18)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat:

  • de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ t.b.v. inspraak is vastgesteld door het college [B en W-nummer 21.0362 besluit d.d. 06-07-2021]
  • in deze beleidsnota een registratieplicht voor alle aanbieders van toeristische verhuur van woonruimte wordt voorgesteld
  • de Verordening toeristenbelasting 2019 bepaalt dat elke aanbieder van toeristische verhuur verplicht is om per overnachting toeristenbelasting te heffen en dit af te dragen aan de gemeente. Dit beleid onverminderd van toepassing blijft op toeristische verhuur van woonruimte
  • in de conceptnota ‘Visie bezoekerseconomie Leiden 2021-2024’ [B en W-nummer 21.0361 besluit d.d. 06-07-2021] de nadruk wordt gelegd op verbindingen tussen de onderdelen van de bezoekerseconomie zelf (het beleven) en de bewoners (het leven), waarbij de focus gelegd wordt op erfgoed en cultuur en waarbij uitvoering van de Cultuurvisie 2030 met name wordt genoemd

Overwegende dat:

  • na invoering van de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ extra inkomsten uit toeristenbelasting zullen worden ontvangen, die bij het vaststellen van de Programmabegroting 2022 structureel kunnen worden bestemd.
  • uitvoering van de Cultuurvisie 2030 niet alleen voor inwoners van Leiden maar ook voor bezoekers van Leiden grote betekenis heeft
  • voor de uitvoering van de Cultuurvisie 2030 slechts beperkte [incidentele] financiële middelen beschikbaar zijn
  • de uitvoering van de Cultuurvisie 2030 gebaat zou zijn bij meer structurele financiële middelen [bijvoorbeeld voor de ambitie om jongeren en mensen met een kleine beurs meer te betrekken bij de Leidse cultuur]

Verzoekt het College:

  • de inkomsten toeristenbelasting, ontvangen uit de toeristische verhuur van woonruimte, op te nemen in de Programmabegroting 2022 en deze inkomsten structureel te bestemmen ten gunste van programma 8 Cultuur, voor de uitvoeringsagenda van de Cultuurvisie 2030

Gebke van Gaal [GroenLinks]
Walter van Peijpe [GroenLinks]
Maarten Kersten [Partij Sleutelstad]
Anandkoemar Jitan [Leiden Participeert]
Thomas van Halm [SP]
Lianne Raat [Partij voor de Dieren]