MOTIE:

Datum: 22 december 2022

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Verlenging beleidsplan armoedebeleid ‘Meedoen door Maatwerk’ 2019-2022 in 2023

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022,

Constaterende dat:

  • Het college heeft voorgesteld om het huidige beleidsplan armoedebeleid te verlengen tot in 2023;
  • Het college deze verlenging noodzakelijk vindt omdat er momenteel zoveel wijzigingen plaatsvinden in de regelingen die gelden voor mensen met een laag inkomen, en het daarom noodzakelijk is de gevolgen hiervan eerst in beeld te brengen;
  • Het college ter voorbereiding van het nieuwe beleidsplan het NIBUD heeft gevraagd om een minima-effectrapportage uit te voeren;
  • De overgang vanuit inkomensondersteuning naar betaald werk in sommige situaties kan leiden tot achteruitgang van inkomenspositie, de zogeheten armoedeval;
  • Deze armoedeval een rem kan zijn voor mensen met een laag inkomen om de stap te maken naar betaald werk;

Overwegende dat:

  • Door de complexiteit van alle regelingen (en de wijzigingen daarin) ook de impact op de armoedeval ontbreekt en deze mogelijk voor specifieke doelgroepen is toegenomen;
  • Voor de vormgeving van het nieuwe beleidsplan voor armoedebeleid het wenselijk is om inzicht te hebben in de effecten van alle inkomensregelingen op de armoedeval;

Verzoekt het college:

  • Het NIBUD te vragen om in de minima-effectrapportage expliciet aandacht te besteden aan de effecten van de verschillende regelingen op de armoedeval voor mensen met een laag inkomen;

Sebastiaan van der Veer – CDA
Esmee van Meer – PvdA
Eli de Graaf – Partij Sleutelstad