MOTIE:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, LP (5)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, SP, CU (32)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat:

  • Het Stadsbouwhuis niet meer nodig is als compensatielocatie voor de woningen van de zgn. “Humanities Campus” aan de Doelengracht,
  • maar nu gaat worden omgebouwd voor tijdelijke bewoning door statushouders, scheidings-“singles”, studenten en asielzoekers, welke tijdelijkheid bij voorkeur een definitieve kan worden

Overwegende dat:

  • de gemeenteraad al in een eerder stadium had aangegeven het Stadsbouwhuis te willen behouden en conform de wens van de HVOL (Oud Leyden) te benoemen tot gemeentelijk monument, vertegenwoordiger van een belangrijke naoorlogse architectonische stroming en het enige lokale voorbeeld in deze van een vermaarde Leidse architect, maar in dat streven werd geblokkeerd door latere bestemming voor compensatie van de Doelengrachtwoningen
  • de kosten van ombouw veel lager zijn dan van sloop/nieuwbouw

Verzoekt het College:

  • Het Stadsbouwhuis definitief te redden van de slopershamer
  • Te benoemen tot gemeentelijk monument en
  • definitief te verbouwen tot wooncomplex van bovengenoemde groepen

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad