MOTIE:

Datum: 9 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed van Platform 31’

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (33)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2021,

Constaterende dat

  • De participatieladder die de gemeente Leiden hanteert bij de vormgeving van participatieprocessen, verschillende niveaus van invloed voor inwoners onderscheidt: informeren – raadplegen – adviseren – coproductie – meebeslissen;

Overwegende dat

  • De keuze voor een trede op de participatieladder wordt ingegeven door de doelen van het participatieproces zelf (bijv. vergroten draagvlak, ophalen informatie voor beleidsontwikkeling), maar ook door praktische aspecten zoals tijdsdruk, budget en prioriteiten1);
  • Een keuze voor een trede op de participatieladder zoals informeren en raadplegen kan passiviteit bij inwoners in de hand werken. Ook kan het ervoor zorgen dat de gemeente creatieve ideeën en energie vanuit inwoners misloopt2);

Verzoekt het college om

  • Zoveel als mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van alle treden van de participatieladder

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

1) Rekenkamer commissie Leiden (2016). Burgerparticipatie door de ambtelijke organisatie (p21). Zie https://gemeenteraad.leiden.nl/fileadmin/files/Rekenkamer/Onderzoeken/Rekenkamerrapport_Burgerparticipatie_door_de_ambtelijke_organisatie.pdf
2) Platform 31 (2021). Participatie in Leiden ontleed. Casusonderzoek naar perspectieven, ervaringen en betekenisgeving van betrokkenen in participatietrajecten (p13).