MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Unaniem (11)

Tegen: n.v.t.  (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  •  Er in de gemeente Leiden 133 woonwagens zijn;
  • Er ten aanzien van de woonwagencultuur in Leiden geen vastgesteld beleid is ter behoud of bevordering van deze woonvorm;
  • In 2018 het beleidskader gemeentelijk woonwagen en standplaatsenbeleid is opgesteld. Dit beleidskader vormt een basis voor gemeenten om het lokale woonbeleid vast te stellen;
  • De rijksoverheid gemeenten het advies geeft om beleid op te stellen voor woonwagenbewoners en dit beleid ook mee te nemen in de woonvisie en prestatieafspraken met woningbouwcooperaties;

Overwegende dat:

  • Leiden veroordeeld is voor het discrimineren van woonwagenbewoners door het college voor de rechten van de mens, voor het niet bieden van perspectief op een standplaats aan woonwagenbewoners;
  • Leiden het grootste aantal woonwagenbewoners telt in de regio, en de woonwagencultuur bij de stad Leiden hoort en als dusdanig ook erkenning en bescherming verdient;
  • Het beleidskader van de Rijksoverheid discriminatie en uitsluiting van woonwagenbewoners verbied en het de verantwoordelijkheid is van de gemeente om voor voldoende standplaatsen te zorgen;
  • Woonwagenbewoners het onontvreembare recht hebben om in familieverband bij elkaar te wonen;
  • Woonwagens een volwaardige woonvorm zijn en als dusdanig erkend dienen te worden;

Verzoekt het College:

  • Aan de hand van het beleidskader gemeentelijke woonwagen en standplaatsenbeleid en In samenwerking met de Leidse woonwagenbewoners beleid uit te werken en op te stellen ter bescherming en bevordering van de Leidse woonwagencultuur en dit voor te leggen aan de gemeenteraad van Leiden. De raad op de hoogte te stellen binnen welke termijn dit gerealisserd kan worden

Antoine Theeuwen (SP)
Famke Güler (PS)