MOTIE:

Datum: 18 juni 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: GroenLinks

Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA,, ChristenUnie (27)

Tegen: VVD, CDA, SP (12)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,

Constaterende dat:

 • de Kaasmarktschool op dit moment niet de uitstraling heeft die het verdient
 • nu in gebruik is als culturele broedplaats
 • de huidige gebruikers het eerste recht van koop hebben en een bidbook maken met als doel aankoop van het pand

Overwegende dat:

 • de huidige gebruikers dit pand niet zullen aankopen
 • de Kaasmarktschool ook in de toekomst op zijn minst gedeeltelijk een culturele bestemming zou moeten hebben
 • de Kaasmarktschool, als gemeentelijk monument, na een grote opknapbeurt het visitekaartje van het plein zou moeten zijn
 • het uitschrijven van een prijsvraag voor een bidbook van wereldformaat voor de ontwikkeling van de Kaasmarktschool kan opleveren
 • er aan het plan in zo’n bidbook kwalitatieve, inhoudelijke en financiële eisen gesteld kunnen worden
 • het Beleidskader Vastgoed (onder punt 1. g. iv.) de mogelijkheid biedt een dergelijke
  prijsvraag uit te schrijven

Spreekt de wens uit dat:

 • mochten de huidige gebruikers niet in staat zijn het pand te kopen, het College een openbare prijsvraag uitschrijft voor de Kaasmarktschool
 • het College in overleg treedt met de raad over de precieze invulling van de prijsvraag

En gaat over tot de orde van de dag.

Ivo van Spronsen (GroenLinks)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)