MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, LP (35)

Tegen: PvdD, CU (4)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 & 12 november 2020,

Constaterende dat

 • De succesvolle inzet ´Fiets op 1´ vraagt om meer en meer Fietsparkeerplaatsen;
 • Leiden inmiddels beschikt over prachtige Fietsparkeerstallingen met een 1ste klas uitstraling;
 • Er in de nabije toekomst nog meer gelijksoortige stallingen bij zullen komen;
 • Fietsparkeren onderdeel uitmaakt van het ´gesloten systeem Parkeren´ maar tot op heden geen bijdrage levert aan het verkrijgen van inkomsten voor dat systeem;
 • De openingstijden van de gemeentelijke fietsenstallingen herbezien worden zodat personele kosten verminderd kunnen worden;
 • Het vergroten van inkomsten, naast bezuinigen, een bijdrage levert aan een gezonde en sluitende begroting voor de gemeente.

Overwegende dat

 • ´De Fiets op 1´ niet uitsluit dat er ook betaald mag/kan worden voor het stallen van de fiets;
 • Weesfietsen geweerd moeten worden zodat de parkeercapaciteit optimaal gebruikt kan worden;
 • Een rondgang door het land laat zien dat de 1ste 24 uur gratis stallen de gewoonte is;
 • In `Leiden – studentenstad´ de weekendstalling en de 1ste 24 uur elkaar niet in de weg moeten zitten;
 • Dezelfde rondgang door het land toont dat er verschillende vormen van betaald parkeren worden gehanteerd na en naast de 1ste 24 uur;
 • Er zonder twijfel vormen van betaald Fietsparkeren ontwikkeld kunnen worden die mensen verleiden om er gebruik van te gaan maken.

Verzoekt het college om

 • Uit te zoeken op welke wijzes en vanaf welk moment betaald Fietsparkeren in Leiden kan worden ingevoerd;
 • En daarover deze Raad te informeren bij de Kaderbrief 2021.

Vahit Köruğlu D66
Francien Zeggelt D66
Antoine Theeuwen SP
Maarten Kerstens PS