MOTIE:

Datum: 16 juni 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces en
over het Beleidsakkoord 2022 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (12)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA  (23)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 juni 2022,

Constaterende dat

 • In onze stad een groot aantal woningen moeten worden gerealiseerd in schaarse ruimte, wat daardoor inherent grote gevolgen voor de fysieke leefomgeving met zich meebrengt;
 • Participatie bij bouwprojecten in Leiden door projectontwikkelaars wordt uitgevoerd en de gemeente zich daarbij terughoudend opstelt;
 • Participatie zich bij veel bouwprojecten in de praktijk beperkt tot onderwerpen in de marge en er vaak geen ruimte is voor inspraak op de elementen met de meest impact op bewoners, zoals massa, volume, hoogte, locatie, soort woningen, etc.;
 • De afgelopen jaren grote spanningen en onvrede is ontstaan over bouwprojecten;

Overwegende dat

 • Leidenaren betekenisvolle participatie verdienen bij bouwprojecten met grote invloed op hun leefomgeving en niet om alleen over struiken en de kleur van de wipkip mee te praten;
 • Bij bouwprojecten de participatie wordt uitgevoerd door organisaties die zelf een belang hebben bij het project;
 • Er bij bouwprojecten opvallend vaak problemen en onvrede ontstaan over de participatie, terwijl de ervaringen met participatietrajecten waar de gemeente zelf de regie voert (zoals de wijkvervangingen) over het algemeen positiever zijn;

Verzoekt het college

 • Om bij grote bouwprojecten zelf de regie te nemen bij het uitvoeren van participatietrajecten en daarbij een voorbeeld te nemen aan de participatietrajecten bij wijkvervangingen;
 • Waar het (wettelijk) niet mogelijk is om als gemeente zelf de regie te nemen, de uitvoering van participatietrajecten door derden als gemeente kritischer te toetsen;
 • Bewoners niet alleen te informeren over bepalende elementen van een project (zoals hoogte, massa, en volume), maar voor deze aspecten zover mogelijk ten minste de trede raadplegen te hanteren;
 • Deze verzoeken zover mogelijk op korte termijn mogelijk in de vigerende beleidskaders en -regels te verwerken.

 

Thijs Vos – Partij Sleutelstad