MOTIE:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (12)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

Constaterende dat

  • In de startfase van de participatie alleen met (gesubsidieerde) organisaties is gesproken die economische belangen hebben bij de bezoekerseconomie;
  • Wijkverenigingen en andere bewonersgroepen pas in een later stadium betrokken zijn.[1]

Overwegende dat

  • Toerisme en de bezoekerseconomie grote effecten hebben op de leefbaarheid van de stad en het woongenot van Leidenaren;
  • Wijkverenigingen uitstekend belangen op het vlak van leefbaarheid en woongenot behartigen;
  • Wijkverenigingen en bewonersgroepen een gelijke positie verdienen bij participatie over de bezoekerseconomie.

Verzoekt het college

  • Wijkverenigingen en bewonersgroepen direct vanaf de start te betrekken en uit te nodigen bij participatie over toerisme en de bezoekerseconomie.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

[1] Zie Participatieverslag en toelichting wethouder Van Delft tijdens de commissie-WM op 13 januari 2022.

Toelichting
Op dit moment zitten er in de regio Holland Rijnland tenminste 419 kinderen thuis, waarvan 145 kinderen vallen onder de categorie ‘geoorloofd verzuim’. Daarnaast zijn er tenminste 185 kinderen die een vrijstelling hebben gekregen op basis van lichamelijke en/of psychische gronden. Dit staat vermeld in het jaarverslag van RBL Holland Rijnland 2020-2021. Hieruit blijkt dat er niet wordt voldaan aan de zorgplicht voor deze kinderen en dat er dus sprake is van een crisis, omdat de ontwikkeling van deze kinderen vanzelfsprekend in gevaar komt. PS en SP zijn van mening dat een budgetplafond nooit een geldig excuus mag zijn om een kind zomaar thuis te laten zitten. Ook uit antwoorden op kamervragen van het lid De Hoop (PvdA) blijkt dat een budgetplafond nooit een reden kan zijn om een kind thuis te laten zitten. Als vastgesteld is dat een kind hulp nodig heeft zal de gemeente een uitzondering moeten maken op het budgetplafond bij betreffende aanbieder in de regio.

*) RBL Holland Rijnland jaarverslag 2020-2021 (rbl-hollandrijnland.nl)
**) Antwoorden op vragen over verdubbeling aantal thuiszitters | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
***) Antwoord op vooraf gestelde vragen van PS bij Verordening Jeugdhulp t_b_v_ OS 7-12 (notubiz.nl)