MOTIE:

Datum: 20 september 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbesluit Herinrichting Jan van Houtkade (Singelpark fase 2)

Status: Verworpen

Voor: PS, PvdD (4 zetels)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 september 2021,

Constaterende dat

  • Met de herinrichting van de Jan van Houtkade de helft (40) van het aantal parkeerplaatsen wordt geschrapt, bovenop het grote aantal parkeerplaatsen dat afgelopen jaren in de omgeving is geschrapt (in totaal 150);
  • De parkeerplaatsen op de Jan van Houtkade voornamelijk worden gebruikt door bewoners. Naar schatting gaat het tijdens de piekmomenten slechts voor 5% om bezoekers;[1]
  • Er nu al sprake is van een hoge parkeerdruk op de Jan van Houtkade.

Overwegende dat

  • De sterke afname van het aantal parkeerplaatsen aan de Jan van Houtkade nodig is om de kade te vergroenen en de verkeersveiligheid te vergroten én wordt ondersteund door een meerderheid van de omwonenden, maar door de grote afname van het aantal parkeerplaatsen op de Jan van Houtkade (en omgeving) tegelijkertijd een acuut parkeerprobleem dreigt te ontstaan;
  • De Binnenstad een woonwijk is en voor veel bewoners een auto (nog altijd) noodzakelijk is;
  • Tientallen omwonenden hebben aangedrongen op het creëren van reële alternatieven vooraleer parkeerplaatsen worden geschrapt;[2]
  • De capaciteit van de nabijgelegen Garenmarktgarage niet volledig wordt benut en er daardoor plaats is om bewonersparkeren hier (gedeeltelijk) te compenseren;
  • Er in de omgeving van de Jan van Houtkade verder geen andere reële alternatieven zijn voor bewoners.[3]

Verzoekt het college om

  • Het in kaart brengen van de mogelijkheden van het compenseren van de te schrappen parkeerplaatsen met bewonersparkeerplaatsen in de Garenmarktgarage en hierover de raad te informeren;
  • Indien de parkeerdruk onvoldoende (tijdig) daalt, tegelijkertijd met het uitvoeringsbesluit een scenario met compensatie van bewonersparkeerplaatsen in de Garenmarktgarage voor te leggen.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

[1] Beantwoording technische vraag 3 (PS).

[2] Zie o.a. de petitie bewoners Jan van Houtkade e.o. https://leiden.notubiz.nl/document/10279916/1/Schriftelijke%20inspraakreactie%20de%20heer%20Hartog%20bij%20RV%20UB%20Jan%20van%20Houtkade%20d_d_%2016%20juni%202021

[3] Kortparkeren op de Doezastraat is een alternatief voor bezoekers, maar niet voor bewoners. Aangezien het overgrote deel van de parkeerplaatsen op de Jan van Houtkade door bewoners wordt gebruikt biedt kortparkeren daarom geen oplossing.