MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD SvL, CDA (33)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • Er in de kaderbrief een bezuinigingstaakstelling van 3,4 miljoen euro in het sociaal domein is opgenomen;
  • Het college deze taakstelling voor 2,3 miljoen euro wil invullen per 2027;
  • Het college bij de kaderbrief 2024 meerdere scenario’s zal voorleggen aan de raad met maatregelen;

Overwegende dat

  • Er de afgelopen jaren al forse ombuigingen en bezuinigingen hebben plaatsgevonden binnen het sociaal domein;
  • Dit niet in verhoudingen staat met de extra uitgaven in andere domeinen;
  • Leiden minder geld per inwoner uitgeeft aan het sociaal domein dan vergelijkbare gemeentes;[1]
  • Het daarom gepast is om ook naar andere domeinen te kijken bij het invullen van het tekort binnen het hek;

Verzoekt het college

  • Om bij de kaderbrief 2024 ten minste één scenario voor te leggen waarbij de taakstelling wordt ingevuld door bijsturingen buiten het sociaal domein.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Famke Güler – Partij Sleutelstad

[1] Dit blijkt uit de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde begrotingsscan.