MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33)

Tegen: VVD (5)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

 • Er een kansenongelijkheid zichtbaar is in de huidige verdeling van biodiverse en inclusieve speelplekken in
  Leiden;
 • Vooral in de wijken met lagere SES-score kinderen geen toegang hebben tot speelplekken van vergelijkbare kwaliteit als bijvoorbeeld Doorbraak en Vogelenwijk, die deels of geheel door de gemeente zijn gefinancierd;
 • De bestaande inclusieve en biodiverse speeltuinen in Leiden op verzoek van omwonenden of verenigingen tot stand zijn gekomen;
 • In de tweede helft van dit jaar er een evaluatie zal plaatsvinden van het huidige beleidskader Spelen, en er nieuw beleid zal worden opgesteld;

Overwegende dat

 • Niet alle ouders op de hoogte zijn van de juiste kanalen om ervoor te zorgen dat een speelplek biodivers en inclusief wordt;
 • De gemeente het vergroenen van zowel de openbare ruimte als de speel- en beweegruimtes stimuleert en faciliteert;
 • In het kader van de Leidse SamenSpeelbelofte de gemeente samenwerkt met partners om extra aandacht te besteden aan inclusief ontwerp van speelruimtes;
 • Kinderen zowel mentale als fysieke gezondheidsvoordelen door een natuurrijke omgeving ervaren. Daarnaast draagt het vergroenen van speelplekken bij aan het reduceren van hittestress en wateroverlast;

Verzoekt het college

 • In het aankomende beleidskader Spelen het streven naar biodiversiteit en inclusiviteit van speelplekken als specifieke doelstelling op te nemen;
 • Bij de uitvoering de focus leggen op de wijken met lagere SES score (i.e., Noord, Slaaghwijk, Stevenshof, Mors en Zuidwest);
 • Het ontwerp van biodiverse en inclusieve speelplekken te overleggen met de omwonenden.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)
Malcolm Jones (Partij voor de Dieren)
Famke Güler (Partij Sleutelstad)
Thomas van Halm (Socialistische Partij)