MOTIE:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Constaterende dat:

 • De aanplant van meer bomen op publiek en particulier terrein een extra bijdrage zal leveren aan het klimaatbestendig en biodivers maken van Leiden;
 • 2021 is uitgeroepen tot het jaar van de tuin;
 • In de reserve bomen middelen beschikbaar zijn voor de aanplant van bomen;

Overwegende dat:

 • Er verschillende initiatieven/organisaties uit de stad enthousiast zijn over het aanplanten van meer bomen en/of hiermee bezig zijn;
 • Het project ‘Bomen voor Amsterdam’ heel succesvol is geweest en inmiddels ook Den Haag het project ‘Bomen voor Den Haag’ heeft aangekondigd;

Verzoekt het college:

 • Een project op te zetten waarbij inwoners en maatschappelijke organisaties zoals scholen, buurthuizen of verzorgingshuizen een boom kunnen (laten) planten en/of deze kunnen verzorgen en dit project ter goedkeuring te presenteren aan de gemeenteraad;
 • Hierbij kennis te nemen van de projecten ‘Bomen voor Amsterdam’ en ‘Bomen voor Den Haag’ voor eventuele leerpunten en succesfactoren;
 • Hierbij bij voorkeur (financiële) samenwerking te zoeken met woningcorporaties i.v.m. beschikbare gronden en het aanhaken van diverse wijken en doelgroepen;
 • Te verkennen op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de wens om nadruk te leggen op de meest versteende wijken, bijvoorbeeld door middel van een voorrangsregeling;
 • De financiering van dit project, voor zover het betreft het planten van bomen in de openbare ruimte, deze aanplant te dekken uit beschikbare middelen uit de reserve bomen.
 • Voor zover het betreft de aanplant van bomen in/op particuliere tuinen of gronden op zoek te gaan naar creatieve oplossingen, zoals het uitdelen van bestaande zaailingen en/of door het aanwenden van subsidies/fondsen van derde-partijen en/of in de laatste plaats alternatieve dekking te zoeken binnen programma 5 voor zover dit niet ten koste gaat aan bestaande projecten of noodzakelijke uitgaven.

Marleen Schreuder (GroenLinks)
Antoine Theeuwen (Socialistische Partij)
Abdelhaq Jermoumi (Partij van de Arbeid)
Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)
Antje Jordan (D66)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)