MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, LP (7)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CU (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021,

Constaterende dat:

  • Het positieve resultaat (miljoenen) van het BUIG-budget geheel wordt gestort in de algemene reserve;
  • De bekostiging van schuldhulp en reïntegratieprojecten worden onttrokken uit de reserve sociaal domein en niet de algemene reserve;

Overwegende dat:

  • De twee financieringsstromen (Participatie- en BUIG-budget) als geheel moeten worden beschouwd;
  • Ontschotting van budgetten slimme keuzes mogelijk maakt;
  • De financieringssystematiek van het Rijk deze mogelijkheid niet voor niets biedt;
  • We door ontschotting mensen beter aan zinvol werk kunnen helpen en daardoor het aantal uitkeringen af zal nemen;
  • Hierdoor uiteindelijk de tekorten verlaagd worden binnen het sociaal domein;

Verzoekt het college:

  • Om jaarlijks met elkaar de eerder gemaakte afspraak, om het BUIG-budget niet te betrekken bij het sociaal domein, te heroverwegen en hier de raad bij te betrekken.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad