MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (-)

Tegen: n.v.t. (-)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020,

Constaterende dat

 • Deliberatie in de huidige context van onze democratie in ontwikkeling is
 • Dat we in Leiden veel participatietrajecten hoog op de agenda hebben staan
 • In 2016 de gemeente Leiden al een eerste aanzet heeft gemaakt richting een burgerbegroting (zie bijlage)
 • In veel andere steden positieve ervaringen zijn met het werken met burgerbegrotingen voor onderdelen uit een begroting (Deventer, Antwerpen)
 • De Burgertop, L750, die gehouden is in 2016, ook constateerde dat de burgerbegroting een interessant onderwerp is om verder uit te werken

Overwegende dat

 • Mensen eigen verantwoordelijkheid willen en een experiment met een burgerbegroting kan bijdragen aan dat gevoel om samen met de gemeente vorm te geven aan een aantal belangrijke ontwikkelingen
 • We kleine experimenten kunnen inzetten om te leren
 • Er veel informatie is en processen bekend zijn die andere steden hanteren voor het succesvol werken met een burgerbegroting, zoals de Deventer wijkaanpak of Indische buurt in Amsterdam
 • In de vorige raadsperiode ook een manifest is opgesteld, maar opvolging nog wacht
 • Draagvalk creëren voor besteding van publieke middelen vergroot wordt met een concept als burgerbegroting
 • De mensen uit de wijk, of vanuit een bepaalde groep of expertise goed zicht hebben op dat wat echt nodig is

Verzoekt het college

 • Een voorstel aan de raad voor te leggen hoe het experimenteren met een burgerbegroting vorm kan krijgen in 2022 binnen een brede vertegenwoordiging van de Leidse bevolking
 • De nadruk te leggen op een laagdrempelige en inclusieve aanpak, waarbij gedacht kan worden aan wijkinitiatieven, waarbij een bepaald bedrag wordt toekend aan een wijk als eerste experiment
 • Dit voorstel voor een experiment met een burgerbegroting in de kaderbrief 2021-2025 die in 2021 voorligt op te nemen

Gebke van Gaal (GroenLinks)
Tiny Klever (PvdA)
Maarten Kersten (PS)

Brief college uit 2016:
https://leiden.notubiz.nl/document/4637597/3/1_%20Brief%20College%20van%20B&W%20d_d_%2023112016%20inzake%20experiment%20met%20Burgerbegroting