MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, LP (32)

Tegen: CDA, SP, CU (7)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende dat

  • De ontwikkeling van beleid voor de energietransitie tot op heden vooral het domein is van bestuurders, ambtenaren en experts en dat de participatie bij de RES 1.0 grotendeels beperkt was tot georganiseerde burgers.

Overwegende dat

  • De energietransitie grote gevolgen heeft voor onze manier van leven, wonen, werken, recreëren en portemonnee en één van de grootste transformaties sinds de Tweede Wereldoorlog is;
  • Burgers bij een dergelijke grote maatschappelijke verandering betrokken dienen te worden en dat dit niet beperkt mag blijven tot georganiseerde burgers.
  • Burgerfora een goede manier zijn om burgers te betrekken bij complexe maatschappelijke vraagstukken;
  • Burgerfora bevorderen dat burgers samen met elkaar en met experts zoeken naar breed gedragen oplossingen en dat de ervaring leert dat dit vaak tot creatieve oplossingen leidt.

Verzoekt het college:

  • Om in de regio Holland Rijnland in de RES 1.0 e.v. te bevorderen dat in de tekst wordt vastgelegd dat regelmatig een burgerforum – een panel van gelote burgers – wordt georganiseerd dat betrokken wordt bij de uitvoering van de RES 1.0 en bij het opstellen van de RES 2.0. Bij voorkeur op het niveau van Holland Rijnland, maar anders op stadsniveau.
  • Dit burgerforum te laten participeren op het niveau adviseren, cocreatie en/of coproductie.
  • Er naar te streven dat de samenstelling van het burgerforum zo inclusief/representatief mogelijk is, bijvoorbeeld door de samenstelling te laten geschieden door een getrapte, gestratificeerde steekproef.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Een burgerforum is een panel van gelote burgers die in één of meerdere bijeenkomsten met elkaar in dialoog gaan over een bepaald maatschappelijk probleem om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Burgerfora bevorderen deliberatie tussen burgers. Landelijk heeft er eerder een burgerforum (2006) over wijziging van het kiesstelsel plaatsgevonden, waarvan het eindvoorstel later is overgenomen door de Staatscommissie Parlementair Stelsel en het kabinet-Rutte III. Op lokaal niveau hebben er – onder de naam G1000 – in verschillende gemeentes eveneens gelote burgerpanels plaatsgevonden over uiteenlopende onderwerpen.