MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie

Onderwerp: Kaderbrief

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12)

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (37)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018

Constaterende dat:

  • Er in de kaderbrief meer geld voor ambities is uitgetrokken dat dat er werkelijk is.
  • Om de ambities te bekostigen de concernreserve verlaagd wordt van de eerder door de Raad in de financiële verordening vastgestelde € 30 mln
  • Het college de keuze maakt om de hoogte van de concernreserve in de laatste jaarschijf van het meerjarenbeeld te stellen op 1,5 keer het benodigde weerstandsvermogen.

overwegende dat:

  • Crises waar (onverwacht) extra uitgaven mee gemoeid zijn zoals een financiële, economische of vluchtelingencrisis zich lastig laten voorspellen.
  • Het weerstandsvermogen het vermogen is waarmee niet ingecalculeerde financiële
    tegenvallers kunnen worden opgevangen.
  • Door het gebrek aan spaargeld, door het hoge bedrag aan leningen dat de gemeente heeft uitstaan, door de minimale ruimte die de hoge lokale lasten biedt om inkomsten te genereren, het weerstandsvermogen het enige vermogen is om (onverwachte) tegenvallers op te vangen.

Verzoekt het college:

  • In november 2018 een sluitende meerjarenbegroting te presenteren waarbij aan het eind van de collegeperiode het weerstandsvermogen conform de door de raad vastgestelde financiële verordening € 30 miljoen zal zijn.

Joost Bleijie (CDA)
Dorien Verbree (VVD)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)