MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SvL, CDA (12)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SP, CU (27)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  •  De bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken door ondermijnende criminaliteit;
  • Deze ondermijning onze samenleving en rechtsstaat bedreigt;
  • Bij de aanpak van ondermijning crimineel verkregen geld afgepakt dient te worden;

Overwegende dat:

  • De gemeente Leiden meer analysecapaciteit, uitvoeringscapaciteit en juridische capaciteit nodig heeft om ondermijning binnen onze gemeente te bestrijden en tijdelijk extra budget afloopt;
  • Teruggevorderd ondermijningsgeld goed kan dienen als budget voor de opsporing en aanpak van ondermijning om zo criminelen een halt toe te roepen;

Verzoekt het College:

  • De baten vanuit gemeentelijke activiteiten op het tegengaan van ondermijning (dwangsommen, boetes, etc.) bij de jaarstukken te verantwoorden;
  • Bij een meeropbrengst van het geraamde bedrag van meer dan €15.000 euro, in de Kaderbrief voor te stellen dit bedrag incidenteel toe te voegen aan programma 2 Veiligheid ten behoeve van activiteiten op het tegengaan van ondermijning;
  • Zodat een systeem ontstaat waarbij met crimineel geld, ander crimineel geld kan worden opgespoord en ondermijning verder kan worden aangepakt.

Maarten de Crom (VVD)
Alyssa Voorwald (VVD)
Sebastiaan van der Veer (CDA)
Thijs Vos (PS)