MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (3)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP CU (35)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De rioolheffing tot 2027 stijgt met 16,1%;
  • Dit niet het gevolg is van een trendmatige correctie, maar vanwege de grote investeringen in het riool en de waterketen (Integraal Waterketenplan) waardoor kapitaallasten oplopen van 0,36 miljoen in 2024 tot 2,1 miljoen in 2027;
  • Het college het uitgangspunt hanteert dat het riool, de waterketen en de afvalverwerking een gesloten systeem vormen en dat tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing kostendekkend zijn;

Overwegende dat

  • Dit uitgangspunt als gevolg heeft dat investeringen in het riool en de waterketen automatisch worden doorberekend aan Leidse huishoudens en ondernemers;
  • Er daardoor geen integrale afweging plaatsvindt tussen het verhogen van de belastingen en nieuwe uitgaven aan waterketen en riool;
  • De heffingen in Leiden al heel erg hoog zijn, zowel voor huurders, woningeigenaren als ondernemers;

Verzoekt het college

  • De afspraak dat de rioolheffing kostendekkend is los te laten;
  • Nieuwe investeringen in het riool en de waterketen te financieren vanuit de algemene middelen en niet de rioolheffing.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad