MOTIE:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, SP (25)

Tegen: VVD, CDA, PvdD,  LP (13)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

Constaterende dat:

 • In de Ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 wordt vastgelegd dat bedrijventerrein De Waard de komende tien jaar bedrijventerrein zal blijven
 • Het gebied ten westen van de Admiraalsweg heel inefficiënt is ingericht.
 • Het gebied ten westen van de Admiraalsweg weinig aantrekkelijk, zeer versteend en weinig groen is
 • Buurtvereniging Zeeheldenbuurt aangeeft dat zij graag ziet dat bedrijventerrein De Waard voor bewoners van de Zeeheldenbuurt een aantrekkelijk gebied wordt, ook wanneer het tot 2030 een bedrijventerrein blijft
 • Mensen die werken op bedrijventerrein de Waard [en bezoekers daarvan] gebaat zijn bij een aantrekkelijke [werk]omgeving

Overwegende dat:

 • Ook bedrijventerreinen onderdeel zijn van de stad en dus een aantrekkelijke, schone, hele en veilige inrichting en uitstraling verdienen
 • Er in het gebied ten westen van de Admiraalsweg kansen liggen om te verdichten door het toevoegen van bedrijven bijvoorbeeld op daken van bestaande panden
 • Verdichting alleen succesvol kan zijn als het samen gaat met verhoging van de kwaliteit van openbare ruimte, groen, infrastructuur en architectuur in het gebied
 • Er in het gebied ten westen van de Admiraalsweg kansen liggen om te vergroenen, te verduurzamen [energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie] en om de kwaliteit van de openbare ruimte, infrastructuur en aanwezige architectuur te verbeteren
 • Er in het gebied ten westen van de Admiraalsweg kansen liggen om dit gebied te verbinden met de Zeeheldenbuurt
 • Er in het gebied ten westen van de Admiraalsweg kansen liggen om de werkomgeving op die manier aanzienlijk te verbeteren

Verzoekt het college:

 • Een omgevingsschets op te stellen voor bedrijventerrein de Waard ten westen van de Admiraalsweg.
 • In deze omgevingsschets te beschrijven hoe dit gebied kan verdichten, hoe in dit gebied de kwaliteit van de openbare ruimte, infrastructuur en architectuur verbeterd kan worden, hoe dit gebied kan vergroenen en verduurzamen en hoe dit gebied verbonden kan worden met de Zeeheldenbuurt
 • Deze omgevingsschets uiteraard op te stellen samen met ondernemers van het bedrijventerrein De Waard en bewoners van de Zeeheldenbuurt, maar ook door het verzamelen van ideeën uit de stad van bijvoorbeeld kunstenaars, architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en iedereen die wil meedenken over de toekomst van dit kansrijke gebied.

Walter van Peijpe [GroenLinks]
Maarten Kersten [Partij Sleutelstad]
IJsbrand Olthof [D66]