MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad,  D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

 • Per 20 oktober 2020 in Leiden een opt-in systeem voor reclamedrukwerk geldt; reclamedrukwerk mag alleen bezorgd worden bij huishoudens met een JA-sticker;
 • Het opt-in systeem ingevoerd is ter preventie van grote hoeveelheden papierafval;
 • Huis-aan-huisbladen niet onder het opt-in systeem vallen;
 • Een huis-aan-huisblad onder de Afvalstoffenverordening wordt gedefinieerd als: “ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis wordt verspreid in een geografisch beperkt gebied, waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame”;

Overwegende dat

 • Veel reclamedrukwerk ongelezen weggegooid wordt;
 • Het ongeadresseerde blad City, dat wordt uitgegeven door H.A.H. Retail Uitgeverij BV, het opt-in systeem omzeilt door vele pagina’s aan reclame te voorzien van enkele pagina’s met nieuwsberichten;
 • Het verspreiden van City onder huishoudens zonder JA-sticker onwenselijk is;
 • De nieuwsberichten in City niet altijd actueel zijn en sommige berichten ook geen betrekking hebben op Leiden1);

Verzoekt het college om

 • Te onderzoeken op welke wijze de definitie van een huis-aan-huisblad in de Afvalstoffenverordening moet worden aangepast zodat het recht doet aan het idee achter het opt-in systeem, door bijvoorbeeld:
  • het percentage van 10% uit artikel 20 lid 1 sub b te verhogen;
  • het woord ‘actueel’ op twee plekken toe te voegen aan artikel 20 lid 1 sub b; “waarvan tenminste …% van de inhoud bestaat uit actuele informatie over en actueel nieuws uit het eigen verspreidingsgebied”
 • Indien het mogelijk is om de definitie van een huis-aan-huisblad aan te passen, de Afvalstoffenverordening op dit punt te wijzigen.

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

1) Ter illustratie, hieronder een foto van een interview met de Oranje Indiaan uit Emmen dat werd gepubliceerd in de City van week 25.