MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdA, VVD, CDA

Onderwerp: Jaarstukken 2017

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP en ChristenUnie (36)

Tegen: PvdD (3)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018,

Constaterende dat:

 • Er diverse aanpakken op jeugdoverlast lopen op plekken waar deze het ernstigst is, in overleg met de politie, Openbaar Ministerie, jeugd- en jongerenwerk, de gemeentelijke handhavers en buurtbewoners;
 • de streefwaarde in 2017 voor incidenten door jeugdoverlast op minder dan 1000 is bepaald, maar het resultaat op 1444 incidenten is uitgekomen;
 • uit het laatste beleidsonderzoek Leiden in Cijfers blijkt dat bewoners “zich het minst veilig voelen daar waar jongeren rondhangen”.


Overwegende dat:

 • de gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt, op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners;
 • het beeld is ontstaan dat het bij de aanpak ontbreekt aan praktische standaarden en procesafspraken, zodat duidelijk is wie wat moet doen (van signaleren/preventie tot repressie);
 • te veel collectieve verantwoordelijkheid en onduidelijkheid bij regie ervoor kan zorgen dat een aanpak niet effectief is;
 • er wordt gewerkt aan een nieuwe groepsaanpak onder regie van de gemeente.

Roept het college op:

 • bij de nieuwe groepsaanpak van jongerenoverlast de driehoek ouders – jongere – school/dagbesteding en de broertjes- en zusjesmethode naar Amsterdams voorbeeld, als suggestie
  mee te nemen;
 • de aanpak integraal vorm te geven vanuit diverse betrokken domeinen, een goede mix neer te zetten van preventie en repressie, evenals een stevige ambitie die wordt vertaald in een significant
  lagere streefwaarde dan de huidige (1000 incidenten per jaar) in 2022 om samen naartoe te werken;
 • betrouwbare trendanalyses per wijk of stadsdeel te ontwikkelen zodat sturing beter inzichtelijk wordt gemaakt;
 • de uitkomsten van de nieuwe aanpak aan de raad voor te leggen en er jaarlijks over te rapporteren in de reguliere p&c cyclus;
 • voor de begrotingsbehandeling aan te geven bij de raad of voor het verder vormgeven van genoemde groepsaanpak en bijbehorende ambitie extra middelen nodig zijn.


Gijs Holla, PvdA
Abdelhaq Jermoumi, PvdA
Tom Leest, VVD
Josine Heijnen, CDA
Maarten Kersten PS