MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t.  (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • Het college de komende jaren wederom flink zal investeren in het bevorderen van prettig en veilig fietsverkeer.
  • Het voor de geloofwaardigheid van de verkeerregeling belangrijk is dat de verkeersregeling, zoals verkeerslichten, logisch zijn voor verkeersdeelnemers en dus goed gedrag bevorderen.

Overwegende dat:

  • Het voor fietsers prettig is en mogelijk goed voor de doorstroming, om zo min mogelijk te moeten wachten bij een rood licht.
  • Het college al voornemens is om dynamische (knipper)verkeerslichten voor ‘rechtsaf fietsers vrij’ op te nemen in het herziene PvE.

Verzoekt het College:

  • Te verkennen welke bestaande kruispunten op belangrijke fietsverbindingen1) mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor het plaatsen van een verkeersbord of een dynamisch (knipper)verkeerslicht voor rechtsaf fietsers vrij.
  • De onderzoekskosten te dekken uit het onderzoeksbudget van € 250.000 in het verzamelamendement bij de Eerste begrotingswijziging 2023.
  • De uitkomsten van de haalbaarheid van het plaatsen van meer verkeersborden en/of dynamische (knipper)verkeerslichten voor rechtsaf fietsers vrij te rapporteren via een brief aan de raad.

Rembrandt Rowaan (GroenLinks)
Marleen Schreuder (GroenLinks)
Thijs Vos (PS)