MOTIE:

Datum: 21 december 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Pakket Woningmarktregulerende maatregelen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU  (30)

Tegen: VVD, SvL (7)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023,

Constaterende dat

 • In het voorliggende raadsvoorstel bij invoering van een vergunningsplicht voor omzetting op buurtniveau wordt afgewogen of dit passend is;
 • Er verschillende voorbeelden zijn van gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat als gevolg van de leefbaarheid, maar geen vergunningsplicht kan worden ingevoerd omdat zij deel uitmaken van een wijk waar de leefbaarheid gemiddeld nog te hoog scoort;
 • Dit onder andere speelt in de Maredijkbuurt en de oude delen van Groenoord: Het In Fact rapport concludeert dat in delen van het Stationsdistrict en Groenoord sprake is van overlast, onveiligheid, overbewoning en lage sociale samenhang in combinatie met toenemende verkamering, maar een vergunningsplicht kan hier om voornoemde reden niet worden ingevoerd;

Verder constaterende dat

 • Gemeentes zelf bevoegd zijn om een indeling in wijken- en buurten vast te stellen;[1]
 • In Leiden de raad deze bevoegdheid gedelegeerd heeft aan het college;[2]

Overwegende dat

 • Er gebieden zijn waar de leefbaarheid als gevolg van verkamering onder druk staat, maar door de officiële wijk- en buurtindeling geen vergunningsplicht kan worden ingevoerd;
 • Een aanpassing van de wijk- en buurtindeling mogelijk soelaas kan bieden voor deze gebieden;

Verzoekt het college

 • Te onderzoeken waar het anders indelen van buurten ervoor kan zorgen dat alsnog een vergunningsplicht kan worden ingevoerd;
 • De raad hierover in 2024 te informeren bij één van de toegezegde voortgangsrapportages.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Sander van Diepen – D66

 

Toelichting:

Elke gemeente kent voor statistische- en beleidsdoeleinden een indeling in drie niveau’s:

 • De gemeente zelf,
 • Wijken[3],
 • Buurten

Ter illustratie: In de huidige wijk- en buurtindeling[4] is Leiden Noord een wijk, die vervolgens weer bestaat uit drie buurten: Groenoord, Noorderkwartier en De Kooi. Soms komt het voor dat een wijk uit slechts één buurt bestaat. In Leiden is dit het geval bij het Stationsdistrict, dat enkel bestaat uit de wijk Stationskwartier.

Iedere gemeente is zelf bevoegd voor het vaststellen van de indeling van een gemeente in wijken en buurten. Het CBS heeft hierin een coördinerende en adviserende rol in, maar neemt uiteindelijk de door de gemeente vastgestelde indeling over in haar systemen.

Het CBS beschrijft in de notitie Richtlijnen voor gemeenten bij het vaststellen van een indeling naar wijken en buurten – versie 2.5[5] de rolverdeling tussen gemeentes en het CBS als volgt: “Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van een goede Wijk- en Buurtindeling. De richtlijnen die in dit document zijn opgenomen zijn hiervoor een handvat. Vaststelling van de Wijk- en Buurtindeling gebeurt door Burgemeester en Wethouders. Het CBS coördineert de landelijke WBI en kan gemeenten adviseren bij het maken van een goede Wijk- en Buurtindeling. Daarnaast worden de indelingen van alle gemeenten door het CBS samengevoegd tot één landelijk dekkende wijk- en buurtkaart, die gepubliceerd wordt op o.a. www.cbs.nl en www.pdok.nl. Op basis van deze indeling publiceert het CBS statistieken op wijk- en buurtniveau over uiteenlopende thema’s (o.a. bevolking, wonen, inkomen, sociale zekerheid, energiegebruik, voorzieningen).

[1] Dit wordt op de volgende bladzijde nader toegelicht.

[2] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR363223

[3] In Leiden wordt soms de term ‘district’ gebruikt voor wat het CBS een wijk noemt en de term ‘wijk’ voor wat het CBS een buurt noemt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Verordening naamgeving van de openbare ruimte en nummering Leiden 2015.

[4] https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/wijken-in-leiden/

[5] https://www.cbs.nl/-/media/cbs/dossiers/nederland-regionaal/gemeente/gemeente-en-regionale-indelingen/richtlijnen-voor-gemeenten-vaststellen-indeling-naar-wijken-en-buurten.pdf