MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, SP, CU (17)

Tegen: D66, GL, PvdA, LP (22)

De raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 12 november 2020,

Constaterende dat:

  • De uitkomst van de risicosimulatie voor het weerstandsvermogen van het eind van ieder begrotingsjaar een uitkomst moet hebben van 1,0, wat de absolute ondergrens is voor het predicaat ‘voldoende’
  • De uitkomst van de risicosimulatie voor het weerstandsvermogen aan het eind van het meerjarenbeeld een uitkomst moet hebben van 1,5
  • De uitkomst van 1,5 aan het eind van het meerjarenbeeld in feite dus nooit bereikt hoeft te worden
  • De concernreserve de belangrijkste financiële buffer van de gemeente is

Overwegende dat:

  • In tijden dat Leiden fors investeert voldoende vet op de botten van groot belang is
  • In tijden die onzeker zijn vanwege de tekorten in het sociaal domein en de gevolgen van de coronacrisis deze buffer nog belangrijker is
  • De concernreserve een betere buffer biedt dan bijvoorbeeld het behoedzaamheidsbudget, aangezien het een dynamisch model is dat rekening houdt met (grootste) investeringen en de bijbehorende risico’s

Verzoekt het College:

  • De ratio weerstandsvermogen aan het einde van ieder boekjaar aan te passen naar 1,5 waardoor Leiden een significant beter weerstandsvermogen heeft om met grote tegenvallers om te kunnen gaan.

Pieter Krol (ChristenUnie)
Dorien Verbree (VVD)
Maarten Kersten (PS)
Thomas van der Halm (SP)

Toelichting:

De raad heeft in de Financiële verordening 2020 (RV 20.0141) de concernreserve aangemerkt als weerstandscapaciteit. Dit is de belangrijkste buffer van de gemeente om grote financiële tegenslagen op te vangen. Leiden hanteert de stelregel dat de uitkomst van de risicosimulatie aan het eind van ieder boekjaar tenminste 1,0 moet zijn. Het cijfer 1,0 is de absolute ondergrens voor een voldoende. In financieel meer onzekere tijden – waar door de tekorten in het sociaal domein en de gevolgen van Corona momenteel zeker sprake van is – is deze manier van rekenen extra risicovol. Het behoedzaamheidsbudget ondervangt dit probleem enigszins, maar dit budget biedt geen duurzame oplossing als de financiële risico’s zich daadwerkelijk  voordoen. Het behoedzaamheidsbudget is namelijk statisch en houdt geen rekening met de hoogte van en het bijbehorende risico van de investering. Het mooie van het weerstandsvermogen is dat het wel rekening kan houden met deze dynamiek. Daarom stelt de ChristenUnie voor om de regels voor het weerstandsvermogen aan te scherpen, zodat Leiden beter om kan gaan met mogelijke financiële tegenvallers. Ieder boekjaar moet de ratio van het weerstandsvermogen uitkomen op 1,5 – wat neerkomt op het predicaat ‘ruim voldoende’.