MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD,  PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De gemeente Leiden circa 50 miljoen euro uitgeeft aan subsidies;
  • De programmabegroting en jaarrekening een overzicht bevatten van alle subsidies gegroepeerd per beleidsprestatie;

Overwegende dat

  • Burgers, journalisten en onderzoekers inzage verdienen in waar belastinggeld aan wordt uitgegeven;
  • Het Leids subsidieregister weliswaar een overzicht biedt aan welke organisatie voor welke beleidsprestatie subsidie wordt verstrekt, maar dat andere gemeentes subsidieregisters hebben die gebruiksvriendelijker zijn en meer inzage geven;
  • De gemeente Den Haag een multifunctioneel, digitaal subsidieregister heeft dat makkelijk doorzoekbaar is, informatie en gegevens overzichtelijk categoriseert en inzage biedt op basis van welke regeling er subsidie is verstrekt;

Verzoekt het college

  • In beeld te brengen of het mogelijk is om het systeem van het Haagse Subsidieregister ook in Leiden te gebruiken en hierover de raad te informeren bij de programmabegroting 2024-2027.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad