MOTIE:

Datum: 23 januari 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66, GroenLinks, PvdA, SP

Onderwerp: Cultuurnota 2020 ‘De Kracht van Cultuur’

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA,  CDA, PvdD, SP, ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de Gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 januari 2020,

Constaterende dat:

 • In de Cultuurnota enthousiast wordt gesproken over de Fair Practice Code als ‘gedragscode voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector’ zonder dat aan dat enthousiasme concrete acties
  worden verbonden;
 • (Leidse) kunstenaars bij grote Leidse evenementen geregeld niet, alleen maar
  rond kostprijs of op symbolische wijze worden betaald;
 • Kunstenaars recht hebben op goede arbeidsvoorwaarden;
 • De Gemeente Leiden zelf een voorbeeldfunctie heeft wanneer zij als opdrachtgever optreedt;
 • De Gemeente Leiden veel culturele instellingen, organisaties en evenementen subsidieert en vanuit die subsidierelatie een goede positie heeft om met die instellingen, organisaties en evenementen in gesprek te gaan over de Fair Practice Code en goed werkgeverschap;

Overwegende dat:

 • De Gemeente Leiden zichzelf aan de Fair Practice Code moet houden;
 • De Gemeente Leiden van instellingen, organisaties en evenementen die
  gemeentelijke subsidie ontvangen mag verwachten dat die zich ook aan de Fair
  Practice Code houden;
 • Leidse kunstenaars bij instellingen, organisaties en evenementen niet gezien
  mogen worden als de sluitpost op de begroting of als vrijwilligers;

Verzoekt het college:

 • Om bij projecten in de cultuursector waarvoor de Gemeente Leiden opdrachtgever is de Fair Practice Code te hanteren;
 • In gesprek te gaan met culturele instellingen, organisaties en
  evenementenorganisatoren over de Fair Practice Code;
 • Om voortvarend aan deslag te gaan bij het invoeren van de FairPractice Code in Leiden en een concrete planning voor de invoering van de Fair Practice Code
  te maken;
 • In die concrete planning op te nemen:
  • hoe en wanneer de Fair Practice Code als bindende subsidievoorwaarde opgenomen kan worden voor evenementen waarvoor geldt dat de Gemeente Leiden hoofd subsidiënt is;
  • hoe en wanneer in de Uitvoeringsovereenkomsten van de grote 5 culturele instellingen de Fair Practice Code opgenomen kan worden;
  • hoe andere instellingen en organisaties gestimuleerd kunnen worden zich
   aan de Fair Practice Code te houden;
  • De concrete planning voor de invoering van de Fair Practice Code in Leiden voor
   kwartaal 4 van 2020 met de Raad te delen;
  • De Raad jaarlijks te informeren over de voortgang van de invoering van de Fair Practice Code in Leiden.

en gaat over tot de orde van de dag

 

Susannah Herman (D66)
Tiny Klever (PvdA)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Walter va n Peijpe (GroenLinks)
Thomas van Halm (SP)