MOTIE:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Constaterende dat:

  • Gemeenschappelijke woonvormen belangrijk zijn;
  • Verschillende groepen behoefte hebben om gebruik te maken van gemeenschappelijke ruimtes zoals een keuken, woonkamer en ontmoetingsruimten;
  • Bewoners van gemeenschappelijke woonvormen meer voor elkaar kunnen betekenen;

Overwegende dat:

  • Gebiedsvisie de Zwijger ruimte zal bieden aan meer dan duizenden broodnodige nieuwe woningen;
  • Hiervan is een behoorlijk deel sociale huurwoningen;
  • Een deel van deze woningen geschikt kan zijn voor een ouderenhofje waarmee o.a. de doorstroming op de sociale woningmarkt kan worden verbeterd.

Verzoekt het College:

  • Binnen de kaders van de gebiedsvisie een hofje te realiseren voor ouderen;
  • Hiervoor een deel van sociale huurwoningen toe te wijzen;
  • Bij dit ouderenhofje nadrukkelijk gemeenschappelijke ruimten voor bijvoorbeeld ontmoeting op te nemen in de verdere uitwerking;
  • De Raad voor de begrotingsbehandeling in oktober 2023 te informeren over de voortgang;

Tobias Sandoval Garcia (CDA)
Matthijs Vet (ChristenUnie)
Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden)
Thijs Vos (Partij Sleutelstad