MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (30)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De financiële positie van de gemeente Leiden vraagt om het maken van keuzes.
  • Vanuit de gemeente Leiden een aanzienlijk bedrag bijgedragen wordt aan het Bio Science Park. Bij de programma-begroting 2022-2025 is daar een structureel budget van €965.000,- aan toegevoegd.

Overwegende dat

  • Het Bio Science Park een belangrijk onderdeel is van de Leidse economie, maar juist door haar veerkracht en succes best met een tandje minder overheidssubsidie kan.
  • Het structurele budget daarom weer kan worden verlaagd.
  • Dit voorstel onderdeel is van een pakket aan voorstellen waarmee Partij Sleutelstad de lastenverzwaring voor Leidse huishoudens en ondernemers wil tegenhouden en geld vrij wil spelen voor zorg en veiligheid. Daarmee vergroot dit voorstel de verdiencapaciteit van de Leidse economie: als Leidenaren minder geld kwijt zijn aan torenhoge lokale heffingen kunnen ze dit geld uitgeven bij de spreekwoordelijke ondernemer om de hoek.

Verzoekt het college

  • De structurele bijdrage aan het Bio Science Park en het Gebiedsmanagement Bio Science Park met €965.000,- te verlagen.
  • Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 deze ruimte in te zetten voor het verlagen van de riool- en afvalstoffenheffing / OZB

Thijs Vos – Partij Sleutelstad