MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (30)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De financiële positie van de gemeente Leiden vraagt om het maken van keuzes.
  • De gemeente jaarlijks zo’n 2,5 miljoen euro uitgeeft aan promotie en marketing.

Overwegende dat

  • Marketing en promotie in onze ogen niet de grootste prioriteit heeft.
  • Daarom het structurele budget met 0,5 miljoen verlaagd kan worden.
  • Dit voorstel onderdeel is van een pakket aan voorstellen waarmee Partij Sleutelstad de lastenverzwaring voor Leidse huishoudens en ondernemers wil tegenhouden en geld vrij wil spelen voor zorg en veiligheid. Daarmee vergroot dit voorstel de verdiencapaciteit van de Leidse economie: als Leidenaren minder geld kwijt zijn aan torenhoge lokale heffingen kunnen ze dit geld uitgeven bij de spreekwoordelijke ondernemer om de hoek.

Verzoekt het college

  • Het budget voor beleidsterrein 3C Marketing en Promotie vanaf 2024 structureel met €500.000,- te verlagen.
  • Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 deze ruimte in te zetten voor het verlagen van de riool- en afvalstoffenheffing / OZB

Thijs Vos – Partij Sleutelstad