MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, LP (35)

Tegen: CDA, CU (4)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020,

Constaterende dat:

 • Er in artikel 1 van de Grondwet staat dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan;
 • Er scholen zijn die de toelating van kinderen op scholen afhankelijk maakt van een verklaring waarin de ouders moeten tekenen dat ze homoseksualiteit afwijzen;
 • Er ten minste 1 school in Leiden is die ouders vraagt een stuk te tekenen waarover bestuurders zeggen dat de kern is: “onze leerlingen mogen homo zijn, maar het niet doen”1);
 • Een meerderheid van de Tweede Kamer zich fel heeft verzet tegen uitspraken die de Minister van Onderwijs heeft gedaan inhoudende dat deze intentieverklaringen beschermd zouden zijn onder de vrijheid van onderwijs2

Overwegende dat:

 • Elk kind op elke school recht heeft op een veilig schoolklimaat;
 • Het ondertekenen van dit soort intentieverklaringen en/of visies per definitie ervoor zorgt dat er niet gesproken kan worden van een veilig schoolklimaat;
 • Het volstrekt onacceptabel is dat kinderen op deze manier worden belemmerd in hun persoonlijke en seksuele ontwikkeling

Spreekt uit dat:

 • Er met spoed een einde moet komen aan dit soort intentieverklaringen

Roept het college op:

 • om met de schoolbesturen van Leidse scholen die dergelijke intentieverklaringen laten
  tekenen in gesprek te gaan teneinde deze uitspraak van de raad te bespreken.

Gebke van Gaal (GroenLinks)
Marleen Schreuder (GroenLinks)
Rembrandt Rowaan (GroenLinks)
Susannah Herman (D66)
Alyssa Voorwald (VVD)
Suzanne van der Jagt (PvdA)
Ries van Walraven (SP)
Maarten Kersten (PS)
Martine van Schaik (PvdD)

1) Leidsch Dagblad, “Uit de kast op een reformatorische school? Dat mag, maar dan moet je bij het Driestar College in Leiden wel op gesprek komen”, 10 november 2020.
2) https://nos.nl/artikel/2355973-kritiek-op-minister-slob-je-kunt-lhbti-jongeren-niet-laten-afwijzen.html;
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2355936-scholen-mogen-ouders-niet-vragen-om-homoseksualiteit-afte-wijzen-vindt-kamer.html