MOTIE:

Datum: 21 december 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Oprichting van een jongerenraad in de gemeente Leiden (pilot)

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (36)

Tegen: Geen (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023,

Constaterende dat

  • De gemeente Leiden met het aannemen van dit initiatiefvoorstel start met een pilot voor een jongerenraad;
  • De jongerenraad over haar eigen agenda gaat en zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven (en dus kan en mag besluiten deze aanvraag naast zich neer te leggen);

Overwegende dat

  • Het verkrijgen van meer inzicht in de specifieke kansen en belemmeringen die jongeren ervaren in Leiden door, voor en over jongeren zelf bijdraagt aan het verbeteren van de positie van jongeren;
  • Het belangrijk is dat jongeren de ruimte krijgen om aan te kaarten wat zij ervaren en daarom met opzet voor een breed onderwerp is gekozen;
  • Het meegeven van een inhoudelijk mandaat (via een adviesaanvraag) bijdraagt aan het succes en draagvlak van de Jongerenraad;

Verzoekt het College

  • Een eerste adviesaanvraag neer te leggen bij de Jongerenraad over de kansen en belemmeringen die jongeren ervaren in Leiden, bijvoorbeeld rondom de thema’s wonen, mentaal welzijn en de bevordering van gelijke kansen;
  • Aan te geven om nadruk te leggen op aanbevelingen die liggen binnen de invloedssfeer van de gemeente;
  • Aan te geven dat dit een vrijblijvende adviesaanvraag betreft.

Bo Lemmens – Partij van de Arbeid

Antoine Theeuwen – SP
Thijs Vos – Partij Sleutelstad