MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering op 12 november 2020

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat

  • woningcorporaties in overleg zijn met de gemeente over de prestatieafspraken
  • er in de komende tijd veel nieuwe corporatiewoningen gebouwd en gerenoveerd worden
  • zonnepanelen steeds efficiënter worden en hierdoor steeds meer energie opwekken

Overwegende dat

  • corporatiewoningen een ongeveer 27%1) van het aantal Leidse woningen betreft
  • in de regionale energiestrategie (RES)2) is afgesproken dat in 2030 het autonome3) energiegebruik met 11% moet zijn gedaald ten opzichte van 2014.
  • zonnepanelen bijdragen aan meer duurzame energie en de ambities van de RES
  • 1 zonnepaneel per corporatiewoning ongeveer bijdraagt aan tussen de 10% en 15% van de stroombehoefte4) van de bewoners en hiermee de ambities van de RES kunnen worden behaald

Roept het college op

  • bij de woningbouwcorporaties in Leiden aan te dringen minimaal één zonnepaneel gemiddeld per dak van een corporatiepand in 2023 en minimaal één zonnepaneel gemiddeld per corporatiewoning5)
  • in 2026 aan te brengen zonder dat hierdoor de woonlasten van de huurders omhooggaan
  • de Raad hierover tweejaarlijks (2021, etc.) te informeren bij de rapportage over de prestatieafspraken

En gaat over tot de orde van de dag.

Gebke van Gaal (GroenLinks)
Ivo van Spronsen (GroenLinks)
Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

1) 16.371 corporatiewoning (peildatum: 1/7/2020) op 59.832 woningen totaal (Leiden in cijfers)
2) https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2020/05/Concept-RES-Holland-Rijnland_LR_4.pdf, p. 16
3) Los van bevolkingstoename en verbruik door extra apparaten
4) https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/
5) Hierbij kijken de corporaties uiteraard naar de meest efficiënte wijze om tenminste 16.371 zonnepanelen te installeren.