MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP (5)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (34)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

 • Woningbouwcorporaties jaar na jaar het leeuwendeel van de statushouders huisvesten, terwijl de bijdrage van particuliere verhuurders verwaarloosbaar is;
 • In 2020 en 2021 maar liefst 99% van alle statushouders gehuisvest werden door de drie Leidse corporaties, DUWO en SHWJ;
 • Dit betekent dat huisvesting van statushouders vooral plaatsvindt in sociaaleconomisch en sociaal-cultureel kwetsbare wijken andere groepen met een kwetsbare positie of een laag inkomen nog meer in de verdrukking komen;

Overwegende dat:

 • Het onrechtvaardig is dat de solidariteit met statushouders vrijwel volledig wordt gedragen door Leidenaren die ook een kwetsbare positie hebben op de woningmarkt;
 • Deze oneerlijke verdeling het draagvlak voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders ondermijnt en kwetsbare groepen op de woningmarkt tegen elkaar op zet;
 • De gemeente weliswaar gesprekken voert met particuliere verhuurders, maar dit zich beperkt tot “vragen”;
 • Het volgens de VNG Handreiking huisvesting vergunninghouders mogelijk is om in het uiterste geval via de huisvestingsverordening ook juridische consequenties te verbinden aan weigering door particuliere verhuurders;

Spreekt uit dat:

 •  De huisvesting van statushouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, die niet louter afgewenteld mag worden op corporaties;
 • Particuliere verhuurders hun verantwoordelijkheid moeten nemen;

Verzoekt het College:

 • Te streven naar een verlichting van de huisvestingstaakstelling voor corporaties, in het bijzonder in kwetsbare wijken;
 • Zich er tot het uiterste toe in te spannen dat particuliere verhuurders hun verantwoordelijkheid nemen bij de huisvestingstaakstelling;
 • Als de gesprekken met de particuliere verhuurders onvoldoende opleveren, de door de VNG beschreven mogelijkheden die de huisvestingsverordening biedt in te zetten;
 • Richting het rijk dit probleem nadrukkelijk aan de orde te stellen en aan te dringen op ruimere jurisdictie voor gemeentes bij het realiseren van een eerlijke verdeling van statushouders tussen corporaties en particuliere verhuurders.

Thijs Vos (PS)