MOTIE:

Datum: 9 maart 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (26)

Tegen: GL (10)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,

Constaterende dat:

  • Met deze nieuwe parkeer- en parkeerbelastingverordening een nieuwe situatie ontstaat voor iedereen die zich met een auto verplaatst binnen Leiden;

Overwegende dat:

  • Het van belang is te evalueren welke effecten deze nieuwe parkeer- en parkeerbelastingverordening hebben op onze inwoners, bezoekers en stad;
  • De Parkeervisie beschrijft dat genomen maatregelen 1 jaar na uitvoering geëvalueerd kunnen worden;
  • Twee jaar na invoering van deze nieuwe maatregelen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening voldoende data beschikbaar zullen zijn om een goede evaluatie te doen;

Verzoekt het college om:

  • De genomen maatregelen in de parkeer- en parkeerbelastingverordening over 2 jaar te evalueren;
  • Daarbij zowel de positieve effecten als de negatieve effecten (knelpunten) in beeld te brengen;
  • En de raad hierover te informeren.

Alyssa Voorwald (VVD)
Thijs Vos (PS)