MOTIE:

Datum: 7 oktober 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning
Leidse regiogemeenten

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD (7)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021,

Constaterende dat:

  • het College voorstelt de inkoop van een deel van de Wmo door middel van een aanbesteding te laten geschieden;

Overwegende dat:

  • het hier om een ingrijpend voorstel gaat met vele financiële en maatschappelijke gevolgen voor Leidse Wmo-cliënten, zorgaanbieders en zorgpersoneel;
  • er nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de aanbesteding Welzijn van 2020;
  • dat het verstandig is eerst te kijken naar de gevolgen van de aanbesteding Welzijn voordat het College een nieuwe aanbesteding aangaat;
  • dat na de evaluatie van eventuele fouten geleerd kan worden en nuttige tips kunnen bijdragen aan een beter resultaat;

Verzoekt het College:

  • de aanbesteding Welzijn (kosten en baten) eerst grondig te evalueren alvorens besluitvorming over RV 21.00.83 te laten plaatsvinden.

Ries van Walraven – SP
Maarten Kersten – PS