MOTIE:

Datum: 22 december 2022

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (20)

Tegen: GL, PvdA, CDA (15)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022,

Constaterende dat

  • Bij de overwegingen van dit raadsvoorstel is opgenomen dat projecten en investeringen die vanuit de riool- en afvalstoffenheffing worden gefinancierd worden uitgesloten van het in de Programmabegroting gereserveerde budget voor het opvangen van prijsstijgingen;1)
  • De raad dat niet (expliciet) zo heeft besloten, maar dat het college dit na het instellingsbesluit als kader voor besteding heeft vastgesteld;2)

Overwegende dat

  • Voornoemd kader politieke implicaties heeft (namelijk dat bij prijsstijgingen deze belastingen moeten worden verhoogd);
  • Het college formeel bevoegd was om dit besluit op deze manier te nemen;
  • Technische begrotingswijzigingen echter een instrument zijn waarmee beleidsarm financiële ontwikkelingen in de begroting worden verwerkt;
  • Het daarom onwenselijk is dat in technische begrotingswijzigingen nieuwe kaders worden geïntroduceerd;

Verzoekt het college

  • Om geen nieuwe kaders in technische begrotingswijzigingen te introduceren, maar deze expliciet aan de raad voor te leggen bij de P&C-cyclus en/of andere ‘politieke’ raadsvoorstellen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Voetnoten:

1) Zie de paragraaf ‘Prijsstijgingen projecten’ op blz. 2 van dit raadsvoorstel.

2) Zie beantwoording technische vragen.