MOTIE:

Datum: 10 maart 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen Uitvoeringsplan 2022 Handhaving Openbare Ruimte

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, D66, CDA, SP, CU, LP (24)

Tegen: GL, PvdA, PvdD, Marcel Terlouw (15)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022,

Constaterende dat,

  • Team Handhaving in Leiden de afgelopen jaren onder grote druk haar werk heeft moeten doen;
  • Er door corona minder clean sweeps zijn geweest, en er minder aandacht was voor belangrijke thema’s als bijplaatsingen, zwerfvuil, hondenpoep, weesfietsen andere vormen van overlast;
  • Hierdoor een achterstand is opgelopen, en bijvoorbeeld het aantal afvalhotspots weer is toegenomen.

Overwegende dat,

  • De genoemde achterstand de komende tijd moet worden ingelopen om Leiden leefbaar, schoon en veilig te houden;
  • Het niet gewenst is dat er op belangrijke thema’s niet gehandhaafd kan worden wegens capaciteitsgebrek;
  • Er regelmatig nieuwe handhavingsverzoeken worden geuit in onze raad, de afgelopen jaren bijvoorbeeld met betrekking tot fietsenoverlast, hondenpoep, zwerfvuil en overlast op het water.

Verzoekt het college om,

  • Met een voorstel te komen tot structurele uitbreiding van de handhavingscapaciteit per 2023;
  • De raad hierover te informeren, uiterlijk bij de kaderbrief.

Tom Leest (VVD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Antoine Theeuwen (SP)
Roeland Storm (CDA)