MOTIE:

Datum: 9 juli 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66

Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP en ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t.

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 juli 2020,

Constaterende dat,

  • Gestreefd wordt naar 50% eigendom in de energietransitie,
  • Er steeds meer burgerinitiatieven zijn op het gebied van zon, wind en warmte,
  • Deze initiatieven nog niet altijd gelijke kansen krijgen om mee te dingen naar het realiseren van concrete projecten,
  • De gemeente een belangrijke rol heeft in het creëren van een gelijk speelveld tussen
    projectontwikkelaars, gemeente en burgerinitiatieven,

Overwegende dat,

  • Een beleidskader een rechtsgeldige manier is voor een gemeente om criteria vast te leggen waaraan zij initiatiefnemers toetst,
  • Er blijkens de beantwoording van technische vragen in aanloop naar de behandeling van het handelingsperspectief al beleidskaders in voorbereiding zijn ten aanzien van zon- en windinitiatieven,
  • De nieuwe Warmtewet 2.0 kaders gaat stellen over het uitgeven van zogenoemde warmtekavels,

Verzoekt het college om

  • Uit te werken op welke manier ruimte geboden kan worden aan lokale initiatiefnemers om gelijkwaardig mee te dingen naar de realisatie van energieprojecten en daarbij ook aandacht te hebben voor lokale warmte-initiatieven.

Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (PS)