MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (11)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat,

  • De verkeersveiligheid op de fietsrotonde Herenstraat – Koninginnelaan voor fietsers onvoldoende gewaarborgd is, ondanks de diverse aanpassingen die na aanleg van de fietsrotonde zijn gedaan;
  • De omwonenden van de fietsrotonde Herenstraat – Koninginnelaan verschillende keren hebben verzocht om de maximumsnelheid van 30 km/h in te voeren ter verbetering van de verkeersveiligheid;
  • Er in 2020 door de Tweede Kamer een motie* is aangenomen die stelt dat binnen de bebouwde kom 30 km/h de standaard moet zijn, tenzij gemeenten kunnen aantonen dat de verkeersveiligheid bij een hogere maximumsnelheid niet verslechtert;
  • Veel steden inmiddels verregaande plannen hebben** om invulling te geven aan dit principe.

Overwegende dat,

  • Er in het antwoord van het college aan bewoners van de Herenstraat verschillende nadelen zijn benoemd van het toepassen van een maximumsnelheid van 30 km/h op de Herenstraat – Koninginnelaan;
  • Het daarmee niet is aangetoond dat de verkeersveiligheid voor fietsers niet verbetert bij het toepassen van een maximumsnelheid van 30 km/h.

Verzoekt het college om

  • Bij wijze van proef de maximumsnelheid op de Koninginnelaan en de Herenstraat terug te brengen naar 30 km/h;
  • Op basis van de proef een conclusie te trekken voor wat betreft de fietsveiligheid op defietsrotonde Herenstraat en op basis daarvan met een definitief voorstel voor deze verkeerssituatie te komen;
  • Bij de beoordeling of de verkeersveiligheid van fietsers al dan niet verbetert nadrukkelijk de omwonenden van de fietsrotonde te betrekken.

Pieter Krol – ChristenUnie
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Martine van Schaik – Partij voor de Dieren