MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t.  (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • Er in de gemeenteraad verschillend werd en wordt gedacht over de financiële keuzes die zijn en worden gemaakt en de gevolgen daarvan
  • Er in de vorige Collegeperiode een financiële stresstest is uitgevoerd om het financiële beeld meer te objectiveren

Overwegende dat:

  • Het ook nu goed is om een meer geobjectiveerd financieel beeld te krijgen
  • Het in veel gemeenten zeer gebruikelijk is dat er een financiële stresstest wordt uitgevoerd door een externe partij1)

Verzoekt het College:

  • Na de vaststelling van de begroting 2023 een financiële stresstest te laten uitvoeren door een externe partij, bijvoorbeeld een accountant(bureau)
  • Met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de onderzoeksvraag voor de stresstest
  • De gemeenteraad te informeren over de uitkomst van deze financiële stresstest en hierover in gesprek te gaan
  • De kosten van de stresstest indien mogelijk te dekken vanuit het onderzoeksbudget van €250.000 in het verzamelamendement bij de Eerste begrotingswijziging 2023 en anders uit de vrije ruimte in de concernreserve.

Pieter Krol (CU)
Maarten de Crom (VVD)
Thijs Vos (PS)